કવિતા કોર્નરગઝલ

ચાલતાં

Spread the love

મુતદારિક છંદ: ગાલગા+૪

મૃગજળે ચાલતાં તરસતી હું ઘણું
અટકળે ચાલતાં અટકતી હું ઘણું.
.
ના મળી ડગર ત્યાં, નજર પણ થાકતી..
સમજણે ચાલતાં ખખડતી હું ઘણું.

એકલાં એકલાં ચાલવું દોહ્યલું…
સગપણે ચાલતાં થથરતી હુ ઘણું…

દાબતાં દાગતાં તાગવું કેટલું?
દલદલે ચાલતાં દદળતી હું ઘણું…

ઊંટ જેવું રણે ભટકતી કોકિલા..
ઝલઝલે ચાલતાં તડપતી હું ઘણું…

કોકિલા રાજગોર

Related posts
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

ફૂલદાની

Spread the loveફૂલદાનીના ફૂલ નકલી સાબિત…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

જ્યારે હું નાની હતી

Spread the loveજ્યારે હું નાની હતી ખૂબ બોલતી મા…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: