અછંદાસકવિતા કોર્નર

ઠારશે નહીં

Processed with VSCOcam with c1 preset
Spread the love

ઠારશે નહીં અહીં કદીયે પણ,
અંગત તો દિવાસળી ચાંપશે.

બળતરા લખી લ્યો થવાની જ,
આ અંગત તો મીઠું ભભરાવશે.

સૂકાશે નહીં આંખે કદીયે આંસુ
નજીકના ખાલી શમણે આવશે.

સત્યને નથી પચાવતા હૈયે વસેલા
તેથી જ તો એ હવે વાતને ટાળશે.

ને વણ લખ્યું સત્ય થશે સાબિત,
મારા જ હવે તો મને સળગાવશે.

નિલેશ બગથરિયા “નીલ”

Related posts
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

ફૂલદાની

Spread the loveફૂલદાનીના ફૂલ નકલી સાબિત…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

જ્યારે હું નાની હતી

Spread the loveજ્યારે હું નાની હતી ખૂબ બોલતી મા…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: