કવિતાકવિતા કોર્નર

ન્યાયની વિધિ

Spread the love
કર્યા કર્મની શી ભિતી?
વાવી તે લણી એ રીતિ.
બીજાની ચક્ષુ ભીની,
કરી તે ઝિંદગી જીવી.
પૈસા સંપતિ જીતી,
દુઃખોની દવા પીધી.
ત્યજી શ્રમની નીતિ,
માંગે ટોચની સિદ્ધિ.
જિહ્વા જ હોઈ તીખી,
પછી ક્યાં મળે રિદ્ધિ!?
માન્યું કે જરાક ધીમી,
છે આ ન્યાયની વિધિ.
કુદરત દંડે નહિ સીધી,
જાણે એ જે ને વિતી.
રાધિકા કાતડ “મૃગી”

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

ચહેરો

Spread the loveહવે ચહેરો લઈને આયના સામે નથ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

તમે

Spread the loveકાં તો આંખો માં પાણી નું કોઈ કારણ…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

આ કવિઓ વિશે શું કહેવું?

Spread the loveઆ કવિઓ વિશે શું કહેવું? મોસમમાં…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: