વાર્તા અને લેખ

Pahel 3.0 : February Edition

Spread the love

We are glad to share February Edition of our E-magazine “Pahel 3.0”

Click the below link to download pdf file.

0-16861792182_20210214_002341_0000

Related posts
ગુજરાતી સાહિત્યવાર્તા અને લેખ

અંજાન

Spread the love“સર, હું એક ગીતકાર છું. એકવાર…
Read more
ગુજરાતી સાહિત્યવાર્તા અને લેખ

બહાનાઓની સૂચિ કે અસફળતા ?

Spread the loveઆપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ આજની યુવા…
Read more
ગુજરાતી સાહિત્યવાર્તા અને લેખ

સફળતાનો રોડ મેપ  

Spread the love         સ્મિત બારમાં ધોરણમાં આવતાં…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: