અછંદાસકવિતા કોર્નર

બહુ જોખમ છે

એક બીજાને મળવામાં બહુ જોખમ છે,
લોકો સાથે ભળવામાં બહુ જોખમ છે,

છે બંધ બજારો ને શેરીઓ સુની,
પેટીયું આ રળવામાં બહુ જોખમ છે,

બીક મહામારી સમ કોરોનાની છે,
ચપટી આટો દળવામાં બહુ જોખમ છે,

નિયમ પાળો સીધેસીધા હિતમાં છે,
વાંકાચૂંકા વળવામાં બહુ જોખમ છે

રાખોને સાવધાની ગંભીર બનીને,
બીજી વાતો કળવામાં બહુ જોખમ છે.

પાયલ ઉનડકટ

Related posts
Our Columnsકવિતા કોર્નરગઝલગઝલગંગા

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો અમને

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

એકાંત

શ્વાસોના શ્વાસને શૂન્યવકાશમાં ભર…
Read more
કવિતાકવિતા કોર્નર

નોંધી લેજો

ચોપડે અમારી શહાદત નોંધી લેજો,ચોપડે…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: