કવિતા કોર્નરગઝલ

હાસ્ય ચાહું

ગાલગાગા /૪
〰️〰️〰️〰️〰️.
ચાહની રાહે વધી હું,
આવકારે હાસ્ય ચાહું.
ચાંદની રાતે જગી હું,
આવકારે હાસ્ય ચાહું.

આવ હોઠે હાસ્ય રાખી,
જાગશે ત્યાં પ્રીત સાચી.
ફાગણી ફાગે રહી હું,
આવકારે હાસ્ય ચાહું.

ના કશું માંગ્યું કદી મેં,
આપજે સાજન વદી એ.
શ્રાવણી શ્રાવે ગળી હું,
આવકારે હાસ્ય ચાહું.

સંગ સોગાતે મળે ત્યાં,
રંગ ઓકાતે ફળે ત્યાં.
ખાનગી વાદે ઠરી હું,
આવકારે હાસ્ય ચાહું.

કોકિલા જાણે જ એવું,
જે મળે એવું જ દેવું.
સાદગી સાથે નમી હું,
આવકારે હાસ્ય ચાહું.

કોકિલા રાજગોર

Related posts
Our Columnsકવિતા કોર્નરગઝલગઝલગંગા

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો અમને

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

એકાંત

શ્વાસોના શ્વાસને શૂન્યવકાશમાં ભર…
Read more
કવિતાકવિતા કોર્નર

નોંધી લેજો

ચોપડે અમારી શહાદત નોંધી લેજો,ચોપડે…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: