કવિતાકવિતા કોર્નર

નામ લખ્યું

ધ્રૂમવલય પર તારું નામ લખ્યું,
જળવલય પર તારું નામ લખ્યુ.

અમે ઉકેલવા બહુ મથામણ કરી,
શબ્દવલય પર તારું નામ લખ્યું.

પુસ્તકના કાળાઅક્ષર કુહાડે માર્યા ,
પુસ્તકાલય પર તારું નામ લખ્યું .

દેશી કે વિદેશી પહેલી ધારનો પીધો,
મદિરાલય પર તારું નામ લખ્યું.

થાકી હારીને તારા ચરણે લંબાવ્યું,
પરમાત્માલય પર તારું નામ લખ્યું .

ભરત વૈષ્ણવ

Related posts
Our Columnsકવિતા કોર્નરગઝલગઝલગંગા

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો અમને

અવસ્થા કેટલી એવું કદી ના પૂછશો…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

એકાંત

શ્વાસોના શ્વાસને શૂન્યવકાશમાં ભર…
Read more
કવિતાકવિતા કોર્નર

નોંધી લેજો

ચોપડે અમારી શહાદત નોંધી લેજો,ચોપડે…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: