અછંદાસકવિતા કોર્નર

જિંદગીના ખેલ

શું લખુ જિંદગી તારા વિશે,
રોજ નવા ખેલ કરાવે છે.

ક્યારેક પોતાનાથી જ પોતાને અલગ કરાવે,
ક્યારેક સંબંધ વગરના પ્રેમ અપનાવે છે.

ખાડા ખરબચડા રસ્તા ઉપર,
આશાનું દીપ મનમાં પ્રગટાવે છે.

હું ચાલુ છું ક્યાં ? તું દોડાવે છે ક્યાં ? ખબર નથી,
તોપણ ” હું ” ના ખોટા વહેમ કરાવે છે.

તું તો આપી દે છે રોજ એક સોનેરી સવાર,
અને મારા મનને રંગીન સપના દેખાડે છે,!!!

જિંદગીના રંગમંચ પર નાટકો રચાવે છે,
અને વળી માણસને જ કઠપૂતળી બનાવે છે !!!!

એ જિંદગી શું લખું તારા વિશે ?
યાર રોજ નવા નવા ખેલ કરાવે છે !!!!

-રોનક ચંદ્રકાન્તભાઈ જોષી. “રાહગીર”.

Related posts
અછંદાસકવિતા કોર્નર

ખેલ…!!!

ભર બજારે મેળા લાગતાં જોયા અહીં તો…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

કોણ ઉગારે ?

મુંછ મરડતા મહીપતિ કે,ભુપ ભલે હોય…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

"આગમન છે"

અશ્રુ ધરબાવી હૃદયમાં રાહ જોવે નયન…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: