કવિતા કોર્નરગઝલ

બળ મળે!

ક્યાંકથી એકાદ એવી કળ મળે,
વેદના સંતાડવાનું બળ મળે!

કાં તરું એવી સપાટી દે ખુદા;
કાં એવો ડૂબાડ જેમાં તળ મળે!

થઈ શકે ઉદ્ધાર મારો શક્ય છે;
જો હું ખોવાયો હતો એ સ્થળ મળે!

આંખ મળવાથી જ એ રાજી રહ્યા;
હું દુવા કરતો રહ્યો, અંજળ મળે!

સો તરસ એમાં છીપાવી લઈશ હું;
આંખ ભીંજે એટલું જો જળ મળે!

શું હયાતીનું કરું હું પારખું?
આયનામાં એકધારું છળ મળે!

શ્વાસમાં તારા સ્મરણની હાજરી;
જેમકે ફૂલો ઉપર ઝાકળ મળે!

કોક દી મનમાં મને પણ થાય છે;
હું હસું બે-ચાર એવી પળ મળે!

હસ્તરેખાથી ‘અગન’ શું ફાયદો?
ભાગ્યમાં જો એકલી અટકળ મળે!

-‘અગન’ રાજયગુરુ

Related posts
કવિતા કોર્નરગઝલ

તરતી સાંજ

શબ્દોમાં તરતી સાંજ, ધુમ્મસમાં વિચારો…
Read more
અછંદાસકવિતા કોર્નર

મેં જોયો છે.

મળી હતી ચાર આંખો મહેફિલમાં,ત્યારે…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

જોઈએ

આભાસ ચહેરે મોહરાનો કળાય છે,હકીકતન…
Read more
%d bloggers like this: