કવિતા કોર્નરગઝલ

જોઈએ

આભાસ ચહેરે મોહરાનો કળાય છે,
હકીકતની હવે તો રજૂઆત જોઈએ.

મળી જાય છે સફળતા અઘરું નથી,
પ્રથમ કાર્યની શુભ શરૂઆત જોઈએ.

શીખવાડી દે છે ભલભલાને લડવાનુ,
જીવનના જંગમાં જરૂરિયાત જોઈએ.

ભલે લાગે માણસ મળશે નહીં જગતે,
પણ ક્યારેક તો એક અપવાદ જોઈએ.

સાંભળી શકે ક્યારેક પથ્થરનો ઈશ્વર ,
એવી એકાદ હવે તો ફરિયાદ જોઈએ.

નિલેશ મથુરદાસ બગથરિયા”નીલ “

Related posts
અછંદાસકવિતા કોર્નર

મેં જોયો છે.

મળી હતી ચાર આંખો મહેફિલમાં,ત્યારે…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

વ્હાલ છે

સફરમાં સંગાથ રુડો છે,જીવતર હવે ગુલાલ…
Read more
કવિતા કોર્નરગઝલ

અણસાર દે

કૈંક સારો એવો મળવાનો અણસાર દે,નહિ તો…
Read more

Leave a Reply

%d bloggers like this: