અધૂરી વાતો                                                                 સારથિ

 

https://v-publishers.com/product/%e0%aa%a6%e0%ab%81%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%af%e0%aa%be-%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%80-%e0%aa%a8%e0%aa%9c%e0%aa%b0%e0%ab%87/

                     સરગમ

                    मेघधनुष

 

                     गलियारा

                અભિવ્યક્તિ