અધૂરી વાતો.                                                          સારથિ